• darkblurbg

ALGEMENE VOORWAARDEN (judo en jiujitsu) 

Bij het versturen/inleveren van het inschrijfformulier, verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden

Inschrijving

1a. Inschrijving geschiedt na ontvangst van het ingevulde contactformulier via deze site of door het invullen van een inschrijfformulier. Voor minderjarige leerlingen geldt dat de inschrijving dient te geschieden door een ouder/verzorger.

1b. Na ontvangst van het het ingevulde contactformulier is de leerling welkom om de lessen te volgen.

1c. De indeling van de leerling geschiedt in overleg met de leiding van HIER!

1d. Annulering is mogelijk tot 1 week voor aanvang van de eerste lesweek van het cursusjaar.

Proeflessen

2a. (proef)lessen gevolgd in de proefweek gelden bij inschrijving als eerste les. De eerste les is uitsluitend bedoeld om de les te ervaren maar geldt bij inschrijving wel als de eerste les.  Mocht de leerling zich daarna willen inschrijven dan gelden de bepalingen onder Inschrijving (zie hierboven).

Start en duur cursussen

3a. Iedere cursus bestaat uit een reeks van in totaal 36 lessen. Het nieuwe seizoen start op 1 september. Per 1 september kunnen de tarieven worden gewijzigd. Echter nooit meer dan de inflatiecorrectie per 1 januari van hetzelfde jaar. De betalingsverplichting loopt dus ook door in juli en augustus. In september start het nieuwe seizoen weer. Via de website kan men zich afmelden voor het nieuwe seizoen.

3b. Cursussen starten indien zich een minimum (4) aantal deelnemende leerlingen heeft aangemeld.

3c. Tussentijds aanmelden is mogelijk. Het seizoen loopt dan door tot 1 juli. Het abonnementsgeld wordt naar rato geïncasseerd. 

Aanwezigheid

4. er geldt geen aanwezigheidsplicht

Lesgelden en betaling

5a. Door inschrijving is het volledige lesgeld verschuldigd. Dit lesgeld wordt verdeeld over 12 maanden en wordt maandelijks door ons geïncasseerd. Dus ook in de maanden juli en augustus als er geen lessen worden gegeven.

5b. Indien het lid in één keer betaalt voor het gehele seizoen, geeft Hier! 5% korting op het totaalbedrag.

5c. Er wordt eenmalig inschrijfgeld gevraagd van € 15,00. 5d. De incasso vindt plaats uiterlijk voor het einde van de maand bij vooruitbetaling.

5e. Bij inschrijving op locatie Tuk (Steenwijk) dient € 2,50 te worden betaald voor het gebruik van de QR code 

Aansprakelijkheid

6a. Deelname aan de lessen geschiedt geheel voor eigen risico.

6b. HIER! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen.

6c. Alle activiteiten door Hier! georganiseerd buiten de lessen, zijn geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid.

Beëindiging lidmaatschap

7a. Het lidmaatschap wordt in principe aangegaan voor de duur van een jaar, ingaande op 1september van het lopende jaar. Tussentijdse beëindiging van de Cursusovereenkomst is alleen mogelijk indien er sprake is van verhuizing buiten een straal van 20 km of als er sprake is van fysieke problemen die het "sporten" belemmeren. Er dient dan wel een onderbouwde (medische) verklaring afgegeven te worden. Deze verklaring kunt u sturen naar m.nagelhout@fysiotherapie-hier.nl. 

Indien er gebruik wordt gemaakt van het PCB/ Stichting Leergeld is voortijdige opzegging niet mogelijk. 

Betalingsachterstand

8a. Bij betalingsachterstand kan de toegang tot de les ontzegd worden.

8b. HIER! zal met schriftelijke herinnering u op de hoogte stellen van uw achterstand. Indien hier geen reactie uit voorkomt heeft  Hier! het recht herinneringskosten in rekening te brengen.

8c. Wanneer er na herinnering en aanmaning geen betaling volgt, zal Hier! de vordering uit handen geven. De bijkomende incasso kosten komen dan voor rekening van het lid.

Overige

9a. HIER! stopt met genoemde lessen in de maanden juli en augustus, tijdens schoolvakanties en tijdens officiële feestdagen.

9b. HIER! behoudt zich het recht voor om lestijden, leslocaties en docenten op ieder moment te wijzigen.

Algemene zaken

10a. De zalen mogen niet met buitenschoenen worden betreden. Lid dient aparte schone schoenen mee te nemen. Eten en drinken is in de zaal verboden. Alleen het drinken van water is daar toegestaan.

10b. Indien een lid gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten van HIER! zijn ook de algemene voorwaarden van Fitnesscentrum HIER! van toepassing.