• darkblurbg

Organisatie

0a: Fitness HIER! Roomweg 9 8334NR Tuk. 

0b. Fitness HIER! Willem Lodewijkstraat 1 8471BJ Wolvega

Inschrijving

1a. Men is lid van Fitnesscentrum HIER!, vanaf het moment dat u het contract voor uw abonnement online hebt ingevuld, (abonnementen-en-inschrijven/inschrijven) tot en met het moment dat deze ontbonden wordt, nadat u dit zelf op juiste wijze aan ons heeft doorgegeven. Meer informatie omtrent Uitschrijving, zie punt 3b.

1b. Aan ieder nieuw lid van haar fitnesscentrum berekent Fitnesscentrum HIER! eenmalig inschrijfkosten. Deze inschrijfkosten zijn verplicht, worden per eenmalige incasso geïnd en kunnen niet gerestitueerd worden. Het inschrijfgeld bedraagt tot 15 jaar eenmalig € 15,00 en vanaf 15 jaar € 25,00.

Tevens zal er € 2,50 voor het gebruik van onze virtuagym app geïncasseerd worden. U kunt tevens gebruik maken van nog meer thuis workouts "Fitsnacks". Dit dient u wel zelf aan te vragen.

 

1c. Het abonnement start op de ingevulde startdatum.

1d. Een gezin is ouders met hun inwonende kinderen tot 21 jaar. Wanneer gezinslid 21 jaar wordt, dan valt hij automatisch niet meer onder het gezinsabonnement. Niet onder een gezin vallen: aangetrouwd en andere (familiaire) relaties. Fitnesscentrum HIER! behoudt zich het recht naar een bewijs van inschrijving te vragen van de inwonenden op hetzelfde adres. In geval het lid van 21 kan aantonen dat het nog studeert mag het binnen het abonnement vallen tot 23 jaar.

Betaling

2a. De contributie wordt maandelijks door Fitnesscentrum HIER! via een automatische incasso van uw rekening afgeschreven. De maandelijkse incasso vindt altijd uiterlijk voor het eind van de maand bij vooruitbetaling plaats.

2b. Indien het lid niet aan de betalingsverplichting van de automatische incasso procedure kan voldoen gaan wij over tot digitaal factureren waarbij € 15,00 (administratiekosten) in rekening wordt gebracht. Wanneer het lid vervolgens de betalingsherinneringen ook hierna niet nakomt, schakelt Fitnesscentrum HIER! een incassobureau in waarbij tevens resterende contracttermijnen gevorderd kunnen worden. De gemaakte kosten voor en door het incassobureau worden op het lid verhaald.

2c. Bij uitblijven van tijdige betaling ontzegt Fitnesscentrum HIER! het lid, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s), de toegang tot het fitnesscentrum. Wanneer aan de betalingsverplichting is voldaan, is het lid uiteraard weer welkom. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van het lid tot nakoming van de overeenkomst.

2d. De directie van Fitnesscentrum HIER! is bevoegd om een lid de toegang tot het fitnesscentrum te ontzeggen, wanneer naar het oordeel van de organisatie sprake is van wanbetaling en/of wangedrag door het lid. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van het lid tot nakoming van de overeenkomst.

2e. Voor feestdagen wordt geen lidmaatschapsgeld gerestitueerd. Hetzelfde geldt voor andere sluitingsredenen van het sportcentrum die Fitnesscentrum HIER! niet verwijtbaar zijn.

2f. Fitnesscentrum HIER! behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een abonnement of contributie tussentijds te verhogen met het maximaal inflatiecijfer van het CBS. Is de verhoging hoger dan het jaarlijkse inflatiecijfer van het CBS, dan wordt ieder lid cq. wettelijke vertegenwoordiger vooraf op de hoogte gesteld. Elk jaar dat er geen inflatiecijfer is toegepast (vanaf juni 2016) is cumulatief.

2g. BigMove programma's worden bij vooruitbetaling in 1X betaald.

2h. Jeugdlessen/danslessen worden in 12 termijnen geïncasseerd. (1 sept -31 augustus)

Uitschrijving

3a. Lidmaatschap is niet overdraagbaar.

3b. Het opzeggen van uw lidmaatschap dient via het contactformulier op de website te gebeuren (abonnementen-en-inschrijven/opzeggen) echter altijd met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. De opzegging geldt pas nadat de voor uw abonnementsvorm afgesproken termijn verstreken is. Het is dus niet mogelijk het contract (na afloop van de proefmaand) eerder te ontbinden dan de looptijd van de contracttermijn. 

Opzegging via admin@fitnesshier.nl wordt eveneens toegestaan.

3c. Het wijzigen van het lidmaatschap geschiedt middels het invullen van een nieuw online inschrijfformulier.

3d. Tussentijds opzeggen is alleen mogelijk: - In geval van verhuizen (bij gezinsabonnement het hele gezin), buiten een straal van 20 km. Deelnemer moet hiervoor bewijs kunnen overhandigen (Gewaar merkt afschrift van de gemeentelijke basisadministratie (GBA)) en punt 3a nakomen. - indien een gezinslid verhuist, gaat studeren, ziek raakt of komt te overlijden, dan is het niet mogelijk om het gehele gezinsabonnement te ontbinden. Tenzij de contractant komt te overlijden. 

3e. Opschorten van het contract kan alleen in de volgende gevallen, met een maximum van drie maanden. - In sommige gevallen van ziekte. Lid dient hiervoor altijd in overleg te treden met Fitnesscentrum HIER! en bewijs te kunnen overhandigen (doktersverklaring). Er kan een mail gestuurd worden aan m.nagelhout@fysiotherapie-hier.nl. Het bericht zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

Toegang en groepstrainingen

4a. Kinderlessen zijn 36 weken per jaar en niet in de schoolvakanties. (let op, de incasso's gaan wel over 12 maanden)

4b. Kinderen onder de 12 jaar hebben geen toegang tot de fitness- en krachtruimte. 12 tot 15 jarigen mogen van 12.00 tot 17.00 uur zelfstandig in de fitnessruimte en buiten deze tijden alleen onder begeleiding van een meerderjarig lid. Toegang tot de krachtruimte is tot 15 jaar niet toegestaan. Kinderen mogen deelnemen aan de jeugd-groepslessen. Als een kind kiest voor een bepaalde groepsles is dit niet geheel vrijblijvend, de kinderen worden geacht zo vaak als mogelijk aan de les deel te nemen. Dit in verband met bijvoorbeeld oefenen voor een voorstelling of het inslijpen van aangeleerde technieken. De docent houdt zich altijd het recht een kind nadat hij/zij (of ouders) aangesproken is de toegang tot de des betreffende les te ontzeggen. Dit betekent niet dat er sprake is van een ontbindende reden van het gezinsabonnement.

4c. Indien een (gezins)lid deelneemt aan het selectieteam van Dans-Hier! worden er extra kosten berekend. Indien een danslid geselecteerd wordt wordt het daarna geïnformeerd over de voorwaarden hieraan verbonden.

4d. De luxe kleedkamers (2e verdieping) zijn alleen toegankelijk voor leden met een onbeperkt douche en luxe kleedkamer abonnement.

Algemene zaken

5a. Een lid traint altijd op eigen risico in het fitnesscentrum. Fitnesscentrum HIER! of diens medewerkers zijn niet aansprakelijk voor ongevallen.

5b. Evenmin kan Fitnesscentrum HIER! aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen, zowel direct als indirect, van leden of derden.

5c. Fitnesscentrum HIER! behoudt zich te allen tijde het recht voor om een rooster en/of openingstijden aan te passen.

Huisregels

6a. Handdoek is te allen tijde verplicht en te gebruiken op de apparatuur.

6b. In het centrum is ieder lid verplicht om schone binnenschoenen te dragen, dus blote voeten zijn ook niet toegestaan. Aparte schoenen dienen te worden meegenomen.

6c. Gebruikte materialen altijd weer opruimen (bijvoorbeeld stangen, dumbells, schijven, oefenmateriaal).

6d. Altijd inchecken met ledenpas of QR code. 

6e. Indien materiaal door onzorgvuldig gebruik kapot gaat, dan worden deze kosten op het lid verhaald.

6f. Het is alleen toegestaan een kleine tas mee naar binnen te nemen in de sportruimtes als hierin materialen zitten die nodig zijn voor de uitoefening van de sport.

6g. Het openzetten van (rol)deuren is alleen aan de medewerkers van HIER!.

6h. Voor groepslessen ben je verplicht te reserveren via de app.

6i. In de zalen mag er niet gegeten en gedronken worden muv water. Dus geen eiwitshakes of pre-workouts nuttigen in de zalen.

6j. Elke vorm van magnesium is verboden.

6k. Na het gebruik van een werkstation dient u deze schoon te maken. Bij overmatig zweten op de vloer vragen wij u dit ook te reinigen. Opdat een volgende gebruiker het werkstation veilig en hygienisch kan gebruiken.

Indien een lid zich niet houdt aan één van bovenstaande huisregels, is Fitnesscentrum HIER! bevoegd om het lid hierop aan te spreken en het lid die dag de toegang te weigeren totdat hij het gevraagde gedrag vertoont.